Privacy verklaring

Het belang van deze privacyverklaring?

Padoza hecht grote waarde aan de beschermingvan uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Wij zullenuw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met deVerordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijkepersonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende hetvrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevantetoepasselijke wettelijke voorschriften.

 

Met deze Privacyverklaring wil Padoza u, alsbetrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van onze website Padoza.bewijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als Gebruiker.

 

Door gebruik te maken van onze website wordt ugeacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waarnodig zullen wij u als Gebruiker expliciete, vrije, ondubbelzinnige enspecifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaaldeverwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website.

 

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in detoekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijkgemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan u om opregelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zalsteeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken vaneen nieuwe toestemming, indien vereist.

 

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

Padoza is verantwoordelijk voor het gebruikvan de website. De website is eigendom van:

 

Padoza

Ambachtsstraat 48 b2

2390 Malle

 

Ondernemingsnummer:  BE0457 473 477

Telefoon: 03 354 03 80

E-mail: info@Padoza.be

Website: www.padoza.be

 

Padoza is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zulks telkens in het kadervan het gebruik van de website en haar functionaliteiten.

 

Verwerker(s):

Padoza verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Padoza en de GDPR.

Deze verwerkers kunnen u steeds worden meegedeeld op verzoek.

 

Welke persoonsgevens worden verwerkt?

Padoza verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Padoza in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

 

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan u hier terugvinden: 

Bij het contact opnemen met ons via het contactformulier: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke u verstrek tin uw bericht;

Bij het berekenen van de route: identificatiegegevens;

Bij het verzenden van uw kandidatuurstelling: identificatiegegevens, leefgewoonten, consumptiegewoonten en de persoonsgegevens dewelke u verstrekt via het verzenden van uw CV, uw motivatiebrief of uw portfolio;

Bij het monitoren van uw gebruik van de website: zie daartoe onze cookie policy;

 

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Padoza verwerkt u persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Padoza verwerkt uw persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken.

 

De verwerking van gegevens dewelke u verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

De gebruiker toe te laten contact op te nemen met Padoza, of Padoza toe te laten contact op te nemen met de gebruiker;

De gebruiker toe te laten zich kandidaat testellen voor bepaalde vacatures , evenals Padoza toe te staan de kandidatuurstelling te beoordelen, u te contacteren, evenals een wervingsreserve aan te leggen;

Het aanbieden en verbeteren van onze website;

Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke producten en diensten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;

Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;

Het doen van statische analyses;

Bij het gebruik van de applicatie en degeconnecteerde functionaliteiten van u toestel worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren.

 

De Gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Padoza en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Padoza beslissen in afwachting van de aanvulling of correctiebepaalde functionaliteiten te schorsen.

 

Wat zijn uw rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Padoza verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

Conform de doeleinden zoals hier bepaald of opeen wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;

Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;

Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;

Op een juiste wijze;

Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke u op verzoek zal worden toegelicht;

Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

 

Recht op inzage –recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Padoza uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

 

U hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de)termijn (te bepalen) gedurende dewelke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die u kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

 

Indien u wenst uw recht op inzage /rectificatie / wissing te gebruiken, zal Padoza hieraan gevolg geven binnen één(1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@Padoza.be

 

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan deGebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen via de website. U kan u recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Padoza. Padoza zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

 

Als Gebruiker hebt u daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door Padoza te laten wissen.U kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Padoza zal beoordelen:

 

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;

Wanneer u uw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

Wanneer uw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heb u het recht van Padoza eenbeperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 

U betwist de juistheid van de persoonsgegevens;

De verwerking van Padoza blijkt onrechtmatig en u wenst geen wissing van de persoonsgegevens;

Padoza heeft u persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch u hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Padoza dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

U hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Padoza staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Padoza dwingende gerechtvaardigde gronden voorde verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan uw recht op bezwaar.

 

U hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit u in aanzienlijke mate kan treffen.

 

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

 

Indien u wenst uw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Padoza hieraan gevolg geven binnen één (1)maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@Padoza.be.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de aan Padoza verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op uw toestemming.

 

Indien u wenst uw recht opgegevens overdraagbaarheid te gebruiken, zal Padoza hieraan gevolg geven binnenéén (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@Padoza.be.

 

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer u Padoza terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Padoza elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

 

Recht op het intrekken van u toestemming / het recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan, onverlet.Daarnaast heb u het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Padoza bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Padoza hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@Padoza.be.

 

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van u rechten zal Padoza steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke u in een eenvoudige taal zal ontvangen.

 

De termijnen voor het beantwoorden van u verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit /veelheid van u verzoeken, verlengd worden. Padoza zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.